How Can We Help?

Inglasning av balkong

< Tillbaks

Innan inglasning av en balkong görs måste först beslut om startbesked inhämtas från Stadsbyggnadskontoret. Sedan skall tillstånd för åtgärden sökas hos styrelsen. Ansökan om inglasning måste vara styrelsen tillhanda i god tid innan planerad arbetsstart. Ansökan om inglasning görs på särskild blankett. Lägg särskilt märke till riktlinjerna på blankettens sida 2.