How Can We Help?

Årsstämma

< Tillbaks

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Av gammal tradition kallas Beryllens ordinarie stämmor för årsstämmor, ”föreningsstämma” är en vidare definition som används i stadgarna eftersom den omfattar både ordinarie årliga möten och eventuella extrastämmor. Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas senast 6 månader efter årsskiftet, i praktiken hålls den oftast i april.

Stämman består i huvudsak av tre delar:
  • Redovisning av föreningens verksamhet från föregående år
  • Val av styrelse och funktionärer
  • Behandling av motioner från medlemmar och propositioner från styrelsen

Varje medlem har möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att lämna en motion till föreningsstämman och välja styrelsemedlemmar/funktionärer. Extra föreningsstämma behandlar endast ärenden som föranlett stämman. Detaljerade regler för föreningsstämman hittar du i Brf Beryllens stadgar.

Årsstämmoprotokoll: